Služby

Vše, co
nabízíme a umíme

Analýza business požadavků a stávající infrastruktury

Každý návrh IT infrastruktury vyžaduje znalost současných i budoucích požadavků zákazníka spolu s důkladným zmapováním jeho stávajícího IT vybavení a procesů.

Pouze na základě takových vstupů můžeme navrhnout řešení, které bude beze zbytku dobře a dlouhodobě sloužit svému účelu.

Výstupem služby je nadefinování nejdůležitějších procesů ve společnosti, požadavků na jejich dostupnost (maximální doba výpadku, možnost ztráty dat apod.) a kritické infrastruktury.

Návrh a realizace kompletní IT infrastruktury

Návrh a realizace komplexních infrastrukturních řešení jsou závislé na dvou věcech:

  • na znalostech pracovníků dodavatele
  • na kvalitních vstupních informacích

Vstupní informace pro návrh řešení může dodat zákazník, nebo jsme si je schopni zjistit sami (jak je popsáno v sekci Analýza business požadavků a stávající infrastruktury). Konzultanti MHM na základě těchto informací a svých zkušeností z řady obdobných řešení navrhnou optimální komponenty a postup jejich implementace. Vzhledem k tomu, že MHM disponuje špičkově vybavenými laby, není pro nás problém ani otestovat řešení a scénáře, které jsou neobvyklé. Výsledkem tohoto postupu je bezproblémová implementace, kdy jsme schopni garantovat dodržení termínů projektu.

Služba je nabízena pro veškeré technologie, které jsou pro zákazníky relevantní.

Automatizace od IT infrastruktury po business procesy

Z našeho úhlu pohledu není automatizace jen o IT systémech, ale i o mnoha dalších možných běžných procesech v prostředí zadavatele. Zadavatel mnohdy netuší, jaké jsou v jeho prostředí možnosti. Proto by každý vážný zájem o automatizaci a orchestraci měl začít naší krátkou analýzou, která je následována prezentací možností pro vybrané prostředí.

Naším nástrojem pro automatizaci a orchestraci je nejkomplexnější řešení společnosti AUTOMIC, které poskytuje vše – od nejjednodušších souborových přenosů v heterogenním prostředí až po složité vytváření SAPovských kopií. To nám umožňuje vytvořit i rozsáhlé integrační prostředí. Velký přesah do možných procesů zadavatele nám nabízí i možnosti integrovaného workflow.

Outsourcing IT infrastruktury

Je celá řada možností, jak se postavit k financování IT infrastruktury. Nejčastějším řešením je nákup veškerých komponentů doprovázený instalačními službami a následným servisem od autorizovaného partnera. Je však také mnoho situací, kdy je pro zákazníka výhodnější IT infrastrukturu nevlastnit. Důvodů může být celá řada. Od finančních, kdy je pro společnost výhodnější cesta pravidelných plateb bez potřeby vlastnit technologie, přes provozní, která pomáhá eliminovat potřebu zákazníka disponovat specialisty na řadu různých technologií, až po potřebu zajistit dynamickou reakci na stále měnící se požadavky na výpočetní výkon či na potřebnou kapacitu datových úložišť.

Společnost MHM realizuje řešení formou kompletního outsourcingu již od devadesátých let minulého století. Je tak schopna reagovat i na velice specifické požadavky svých zákazníků a realizovat i rozsáhlá heterogenní řešení.

Archivace a zálohování dat

Nabízíme kompletní dodávku řešení pro zálohování a archivaci dat. Na základě potřeb vaší organizace navrhneme optimální řešení, které splní požadavky na uložení dat a jejich zabezpečení, splní parametry doby obnovy (RTO – Recovery Time Objective) a bodu obnovy (RPO – Recovery Point Objective) a umožní obnovu dat i celých serverů v případě havárie.

Zálohování je schopno pokrýt jak data na fyzických a virtuálních serverech, tak i data uživatelů na počítačích, noteboocích a mobilních zařízeních. Zálohovací řešení může také zajistit synchronizaci virtuálních strojů z primárního do záložního datového centra.

Součástí řešení může být i archivace, kdy jsou soubory a emaily při splnění definovaných kritérií přesunuty z původního umístění do zálohovacího úložiště dat, přičemž přístup k archivovaným objektům je z hlediska uživatele zcela transparentní.

Řešení vysoké dostupnosti

S požadavkem na vysokou dostupnost dat a aplikací se setkáváme u drtivé většiny zákazníků i díky tomu, že tato řešení jsou MHM vlastní v podstatě od svého vzniku v roce 1990.

V portfoliu společnosti MHM jsou řešení založená na replikacích dat mezi vzdálenými lokalitami i clusterová řešení různých výrobců. Jsme tak připraveni navrhnout optimální řešení na základě specifických požadavků jednotlivých zákazníků včetně jeho otestování v našich labech.

High-performance computing

High Performance Computing, zkráceně HPC, je označení řešení, které do jednoho logického a funkčního celku spojuje velké množství výpočetních zdrojů. HPC zpravidla disponuje velkým množstvím procesorů, paměti a velmi rychlou síťovou infrastrukturou s nízkou latencí. Řešení doplňují disková úložiště s velkou rychlostí zápisu a čtení. Systémy HPC slouží k počítání velmi komplexních a specializovaných úloh. HPC nachází uplatnění především v konstruktérství a simulaci modelů, medicíně, vědě a výzkumu či meteorologii a simulaci přírodních jevů. Operačním systémem pro systémy HPC jsou především linuxové distribuce.

 

Společnost MHM computer a.s. má v oblasti HPC řešení praktické znalosti a zkušenosti z posledních několika let. Naše instalovaná báze v oblasti HPC řešení zahrnuje:

  • HPC storage – řešení pro dlouhodobé ukládání dat s vysokou dostupností a kapacitou > 1 400 TiB a rychlostí zápisu přes síť 6,5 GB/s.
  • HPC cluster – řešení pro výpočty a simulace, cluster obsahuje > 3 800 výpočetních jader, 20 TiB operační paměti, vše propojeno duálním FDR InfiniBandem
  • HPC storage – rozšíření již instalovaného řešení o další 2 PiB diskové kapacity, agregovaná rychlost v zápisu přes síť stoupla na 11,5 GB/s.

IT managed services

Vaše IT nejen postavíme, ale jsme schopni ho i provozovat. Outsourcing správy IT infrastruktury, včetně proaktivního dohledu, je výhodný jak po finanční, tak po procesní stránce věci.

Úspora nákladů na provoz vlastního IT je dána především snížením nákladů na vaše vlastní interní IT specialisty i projektové manažery. Získáte náš tým odborníků, který je neustále k dispozici na místě nebo vzdáleně pro řešení úkolů tak, aby byla naplněna vaše kritéria kvality služby.

Samozřejmou součástí našich služeb je zajištění servisu hardwaru a softwarové podpory prostřednictvím dohledového centra MHM s nepřetržitým provozem. Součástí poskytovaných služeb může být i realizace řešení s vysokou dostupností, vypracování a implementace bezpečnostní politiky nebo řešení pro ukládání, zálohování a archivaci dat.

Performance monitoring

Jako Performance Monitoring chápeme celou oblast kapacitního plánování z pohledu nasazeného řešení, ale i roli a službu kapacitního managera. Pomocí Performance Monitoringu lze výrazně přesněji cílit obměnu a nákupy v IT prostředí, možné reporty mohou být podkladem pro oprávněnost investic. Nabízíme celkovou analýzu prostředí zadavatele, následné vypracování interních procesů i roli kapacitního managera jako službu. Pro analýzu můžeme použít data ze stávajícího nástroje zadavatele nebo implementovat námi doporučené řešení.

Námi doporučovaným systémem jsou nástroje společnosti TeamQuest. Tyto nástroje umožňují vlastní monitoring či jednoduché vytváření reportů, které intuitivně přibližují možné výkonnostní problémy jazyku businessu. Další možností je online nebo naplánované modelování zátěže na stávajícím nebo i plánovaném IT prostředí zadavatele.

Systémový monitoring

Systémový monitoring z pohledu služby bereme jako řešení, které dokáže sbírat data o provozu všech systémů. Systémem nemusí být jen server nebo pracovní stanice, ale například i diskové pole či monitoring teploty. Služba musí být schopna vizualizovat nasbíraná data do podob grafů a následně reportů. Předpokládáme a doporučujeme možnost dalšího zpracování dat pro potřeby kapacitního plánování a performance monitoringu. Součástí může být i monitoring aplikací.

Dodání řešení by měla předcházet analýza požadovaných monitorovaných komponent. Na jejím základě můžeme přesně a optimálně navrhnout skladbu softwarové části dodávky.

Podpůrný nástroj (monitorovací systém) může být jak open source, tak i klasický placený software. Možností je Zabbix, CA monitoring, Huawei monitoring, IBM Tivoli.

Monitoring síťové infrastruktury

Monitoring sítí lze rozdělit na několik oblastí. Jednou z nich je monitoring síťových prvků na základní úrovni, který může být i součástí systémového monitoringu. Dále lze monitorovat detailnější výkonové statistiky zařízení i následný management prvků. To nám může poskytnout cenná data při možných problémech nebo při návrhu nové síťové infrastruktury ve spojení s našimi dlouholetými zkušenostmi z této oblasti. Implementace síťového monitoringu tak může být spojena i s dodávkou hardwaru. Další možností je napojení na bezpečnostní monitoring či řešení SIEM.

Software pro síťový monitoring může být spojen s výrobcem hardwaru, případně může být univerzální – od zavedených výrobců nástrojů pro monitoring a management, např. IBM a CA. Ve všech případech můžeme službu implementace rozšířit i na službu provozu sítě a všech síťových prvků.

Konzultace a implementační služby pro Big Data

Našim zákazníkům pomůžeme navrhnout takovou architekturu řešení pro sběr, ukládání, integraci a analýzu dat, která maximálně vychází z požadavků businessu. Ekosystém Hadoopu již dnes zahrnuje nepřeberné množství vzájemně se doplňujících komponent. Způsob jejich vzájemného propojení do funkčního celku představuje znalost, která musí vycházet ze zkušeností s reálnými uživatelskými prostředími. Silnou stránkou MHM vždy byla schopnost implementace komplexních řešení v oblasti datové a výpočetní infrastruktury. Rovněž v oblasti Big Data nejen připravíme komplexní návrh infrastruktury, ale rovněž celý projekt zrealizujeme včetně dodávky a prvotřídní servisní podpory hardwarových komponent pro Hadoop cluster a implementace a údržby vybraných softwarových nástrojů pro ukládání, zpracování a analýzu dat. 

V MHM se technologiím pro Big Data intenzivně věnujeme a od roku 2015 jsme autorizovaným partnerem společnosti Hortonworks, jednoho z nejvýznamnějších hráčů v oblasti opensourcových technologií pro Big Data. Hortonworks vyvíjí jednu z nejrozšířenějších distribucí Hadoop – Hortonworks Data Platform – a je také autorem na popularitě rychle získávajícího opensourcového řešení pro analýzu datových toků v reálném čase – Hortonworks Data Flow. V rámci našeho partnerství s Hortonworks poskytujeme rovněž autorizovaná školení pro administrátory a vývojáře Hadoopu a Sparku či velmi populární školení pro datové analytiky.

Katalog služeb

Aktuálně není dostupný.